Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW – Poznań i okolice

Ubezpieczenie komunikacyjne należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oprócz wspomnianych regulacji, kwestię ubezpieczeń komunikacyjnych normalizuje również kodeks cywilny. Treść ubezpieczeń komunikacyjnych ściśle powiązana jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. W zakres ubezpieczenia komunikacyjnego wstępuje ochrona ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe oraz rzeczowe, w tym także odpowiedzialności cywilnej.
Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nazywane ubezpieczeniem OC.
  2. Dobrowolne ubezpieczenia:
  3. autocasco, zwane ubezpieczeniem AC,
  4. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych, nazywane ubezpieczeniem NNW,
  5. ubezpieczenie assistance komunikacyjne,
  6. ubezpieczenie ochrony prawnej,
  7. ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
  8. ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ponadto, ma ono na celu ubezpieczyć właściciela od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę majątku ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Aby móc w pełni korzystać z obowiązkowego ubezpieczenia OC, dysponenci pojazdów muszą zawrzeć umowę ubezpieczeniową w wybranym zakładzie ubezpieczeń, który jest zobowiązany do przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.
Z kolei ubezpieczenie AC ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu na wypadek jego uszkodzenia częściowego bądź całkowitego. Najczęściej ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy pojazdu mechanicznego wskutek zawinionego przez kierującego zdarzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się poza pojazdem bądź na zewnątrz pojazdu, przykład może stanowić drzewo, ogrodzenie, budynek lub zwierzę. Ubezpieczenie AC może również obejmować do wyboru ochronę z tytułu kradzieży pojazdu lub tylko kradzieży czy spalenia.

Natomiast przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego rezultatem są uszkodzenia ciała bądź rozstrój zdrowia powodujący stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. W przepisach prawnych nie zostało zdefiniowane pojęcie nieszczęśliwego wypadku. Wobec tego termin ten swobodnie jest określany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Praktyczna definicja nieszczęśliwego wypadku brzmi następująco i jest to „każde zdarzenie działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł”.