Ubezpieczenia domu, mieszkania, firmy – Poznań i okolice

Ubezpieczenia domu spośród wszystkich ubezpieczeń majątkowych, obok ubezpieczeń komunikacyjnych uznaje się za najpopularniejszy produkt ubezpieczeniowy na polskim rynku. W ostatnich czasach zakres ubezpieczeń domu i mieszkań uległ znaczącym zmianom w stosunku do jego pierwowzoru. Wobec tego już nie tylko ogranicza się do ryzyk podstawowych takich jak powódź, ogień czy zalanie, ale również ubezpieczenia nieruchomości są wzbogacone o dodatkowe elementy w postaci: ryzyka kradzieży, ekstra ochrony mienia znajdującego się wewnątrz ubezpieczonego mieszkania albo domu, odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz szeroko rozumianej usłudze Assistance.

Ubezpieczenia domu i mieszkania oraz firmy posiadają charakter dobrowolny. Ich adresatem są osoby fizyczne posiadające prawo majątkowe związane z ubezpieczoną nieruchomością. Według artykułu 821 kodeksu cywilnego, „przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu”.

Przedmiotem umowy ubezpieczenia nieruchomości są domy i mieszkania, bądź nieruchomości stanowiące odrębny przedmiot własności, między innymi lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne w postaci: komórek, piwnic, suszarni, garaży lub strychów. Większość zakładów ubezpieczeniowych oferuje ochronę ubezpieczeniową w formie wariantowej. W związku z powyższym, funkcjonuje zasada dla ubezpieczeń domów i mieszkań, wedle której istnieje podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej.

Przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej oznacza się sumę ubezpieczenia jako wartość stałą, odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. Natomiast wartość odtworzeniowa stosowana jest przy ubezpieczaniu budynków mieszkalnych, bądź nowych lokalów mieszkalnych.

Wspomniany podział na ubezpieczenie mienia nabiera znaczenia na etapie realizacji praw z umowy ubezpieczenia przy przykładowo likwidacji szkody oraz wyliczenia odszkodowania. Wobec tego przy wartości rzeczywistej ubezpieczyciele do określenia kosztów naprawy posiłkują się oględzinami lub stosują wyliczenia w oparciu o wiek nieruchomości i stopień zużycia inaczej mówiąc amortyzacji mienia. Z praktycznego punktu widzenia, w przypadku zniszczenia nieruchomości, ustala się jej wartość rynkową z dnia powstania szkody, a następnie przyjmowana jest ona jako kwota podlegająca wypłacie w odszkodowaniu. Natomiast przy ubezpieczeniu w wariancie wartości odtworzeniowej, amortyzacja nie jest uwzględniana a wysokość odszkodowania jest szacowana na podstawie faktycznych kosztów uszkodzenia mienia. W sytuacji zniszczenia nieruchomości w wariancie wartości odtworzeniowej, przyznawane jest odszkodowanie odpowiadające wartości zakupu nowej nieruchomości o parametrach identycznych lub zbliżonych do tej w której powstała szkoda.