Ubezpieczenia na życie – indywidualne i grupowe

 

Umowa ubezpieczenia na życie przynależy do umów nazwanych. W związku z powyższym jest ona uregulowana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Regulacje dotyczące umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zarówno ubezpieczenie indywidualne jak i grupowe posiada charakter umowy dwustronnie zobowiązującej odpłatnej. Po przystąpieniu do takiej umowy po obu stronach powstają określone prawa i obowiązki. Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego, stronami umowy ubezpieczenia na życie są: ubezpieczyciel i ubezpieczający. Według przywołanej powyżej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczycielem może być krajowy, bądź zagraniczny zakład ubezpieczeń, spełniający wymogi nałożone przez nadmienioną ustawę.

Przy indywidualnym ubezpieczeniu na życie, ubezpieczającym jest osoba, która zawiera umowę ubezpieczeniową i jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej. Istnieją dwie możliwości zawarcia umowy na życie. Pierwsza z nich to wtedy, gdy ubezpieczający przystępuje do umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie we własnym imieniu i na własny rachunek. W takim przypadku jednocześnie jest się ubezpieczającym i ubezpieczonym a życie lub zdrowie objęte jest ochroną ubezpieczeniową.

Druga możliwość to zawarcie umowy ubezpieczeniowej na cudzy rachunek, wówczas ubezpieczonym jest osoba trzecia, której życie lub zdrowie objęte jest ochroną ubezpieczeniową a składkę za ubezpieczenie zobowiązany jest opłacić ubezpieczający. W umowach na indywidualne ubezpieczenie na życie figuruje również uposażony i jest to osoba zwykle wskazana przez ubezpieczającego, która na mocy umowy ubezpieczeniowej jest uprawniona do otrzymania świadczenia należnego na podstawie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Natomiast grupowe ubezpieczenie na życie jest stosowane w zakładach pracy, wówczas pracodawca ubezpiecza grupowo pracowników na życie. Pracodawca przystępujący do grupowego ubezpieczenia na życie zobowiązany jest do wyznaczenia spośród pracowników osobę, która będzie odpowiedzialna za jego obsługę. Przeważnie osobą administracyjną grupowym ubezpieczeniem na życie zostaje pracownik kadr, między innymi dlatego, iż jest to osoba, która na bieżąco wie ilu pracowników mieści się w zakładzie pracy. Wobec tego, w łatwy sposób może uaktualnić listę osób objętych grupowym ubezpieczeniem.